Platby

VÝŠE PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Staré Město pod Landštejnem, podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. v platném znění, o předškolním vzdělávání,

stanovuje:

 

  • měsíční částku platby za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši 100,- Kč za měsíc
  • platbu za předškolní vzdělávání dítěte formou pravidelné docházky, pokud nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 50,- Kč za měsíc
  • v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání na dobu delší než 5 dnů se platba za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy
  • docházejícím dětem, které od počátku školního roku, jež následuje po dni, kdy dítě dovrší 5 let věku, se vzdělávání poskytuje bezúplatně

Platba za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Ve Starém Městě pod Landštejnem dne 30. 6. 2018

       Lenka Klípová, vedoucí učitelka

    Mgr. Radek Janíček, ředitel