Platby

VÝŠE PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Staré Město pod Landštejnem, podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. v platném znění, o předškolním vzdělávání,

stanovuje:

 

  • měsíční částku platby za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 150,- Kč za měsíc
  • docházejícím dětem, které od počátku školního roku, jež následuje po dni, kdy dítě dovrší 5 let věku, se vzdělávání poskytuje bezúplatně

Platba za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

Ve Starém Městě pod Landštejnem dne 30. 6. 2020

       Lenka Klípová, vedoucí učitelka

       Mgr. Radek Janíček, ředitel