O mateřské škole

VIZE A CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

VIZE

PŘEDNOSTÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DOSTUPNOST PŘÍRODY.

Příroda nabízí otevřený prostor k pohybu a spontánním hrám, možnosti k pozorování, objevování a experimentování a k rozvoji fantazie dětí; je důležitým a nezastupitelným prvkem, jejímž prostřednictvím získávají děti mnoho informací a poznatků, upevněných na základě přímých citových prožitků a smyslového poznávání. Prostředí, ve kterém budeme s dětmi trávit nejvíce času a bude tak velmi příznivé pro rozvoj jejich osobnosti, poskytne prostor pro různorodou aktivitu dětí v průběhu celého roku.

„ŘEKNI MI A JÁ ZAPOMENU,
UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI,
NECH MNE TO UDĚLAT A JÁ POCHOPÍM“.

CÍL

Naší snahou je, aby z každého dítěte vyrostl zdravý, spokojený, radostný a samostatný jedinec, který si najde své místo ve společnosti a bude se umět orientovat ve světě plném nástrah.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

K vytvoření školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „S KAMARÁDY ZA POZNÁNÍM“ jsme se inspirovali ročním obdobím, které jsme rozpracovali do integrovaných bloků, které nastiňují stručnou charakteristiku vzdělávacích činností, cílů, výstupů a klíčových kompetencí.

Vzdělávací obsah je rozpracován do INTEGROVANÝCH BLOKŮ, které jsou vytvořeny tak, že zasahují všechny oblasti vzdělávání. Obsah INTEGROVANÝCH BLOKŮ odpovídá věku dětí a vychází z jejich potřeb, zájmů a skutečností, které jsou jim blízké.

Při naší práci s dětmi využíváme formy skupinového a individuálního vzdělávání a metody kooperativního, zážitkového, spontánního, situačního, námětového, observačního a sociálního učení.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti a k učení, vzhledem k jejich individuálním možnostem, schopnostem a potenciálu každého jednotlivého dítěte. Jejich vzdělávání probíhá souběžně s ostatními dětmi, a to podle PLPP a IVP pro konkrétní dítě, taktéž postupujeme u dětí nadaných –  rozvíjet celou osobnost i potenciál.

Vzhledem ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi s OŠD spolupracujeme se SPC a PPP či dalšími institucemi.