O základní škole

Co chceme a jak pracujeme

Prostředí naší malotřídní školy je díky nízkému počtu žáků rodinné. I proto máme ve škole vztahy založené na klidném vstřícném a pohodovém prostředí –  s úsměvem jde všechno líp.

Žáci 1. ročníku se vyučují počátkům čtení metodou Sfumato – splývavé čtení. Tato metoda pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem, zabraňuje takzvanému dvojímu čtení, vysoce podporuje čtení s porozuměním a pomáhá odstraňovat obtíže při čtení.

Součástí výuky čtení ve vyšších ročnících jsou čtenářské dílny, ve kterých žáci vzájemně sdílí své čtenářské zážitky, učí se nad knihou přemýšlet, vyjadřovat své dojmy. Široký výběr knih k dětské četbě umožňuje bohatá žákovská knihovna se současnými tituly dětské literatury.

Výuka v ročnících je založena nejen na vzájemné spolupráci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem.

Naším cílem je v dětech podporovat vzájemnou pomoc, odpovědnost za své jednání, respektování potřeb okolí.

Při výuce anglického jazyka je využíváno metody CLIL v předmětu výtvarná výchova. Dětem jsou při výuce zadávány jednoduché pokyny v cizím jazyce nebo probíhají krátké herní aktivity a tím jsou posilovány jazykové dovednosti.

V každoročním projektu „Křeslo pro hosta“ si děti zvou osobnosti z okolí, vedou besedu a získané poznatky následně zpracovávají.

Pro snižování výukových problémů dětí spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci a Dačicích, či dalšími specialisty v okolí.

Škola je nejen velmi prostorná, ale i velmi dobře materiálně vybavena, čímž může dostát současným výukovým trendům. Využíváme kromě dvou kmenových učeben i učebnu informatiky, učebnu výtvarné výchovy a pracovního vyučování a prostorné školní družiny. V obou kmenových učebnách jsou dataprojektory, celá škola je připojena k internetu.

V průběhu roku je dětem nabízeno velké množství aktivit – kulturní akce např. Mikuláš ve škole, Svatomartinské vyrábění lampionů a lampionový průvod, Velikonoční jarmark, Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost, výlety, exkurze, sportovní akce – např. kurzy plavání, drakiáda s rodiči a dětmi MŠ, utkání ve fotbale, florbale ve spolupráci se ZŠ Slavonice.

Velmi dobře spolupracujeme s naší spádovou plně organizovanou školou Slavonice, žáci se potkávají na pravidelných plaveckých kurzech, na společných sportovních akcích, při vzájemných návštěvách žáků obou škol. To velmi napomáhá snižovat adaptační problémy při přechodu na 2. stupeň základní školy.

S malotřídními školami v okolí pořádáme společně vědomostní a sportovní soutěže žáků a v závěru roku pak setkání celých škol, které má název „Potkávání“.

Těší nás výborná spolupráce s  mnoha subjekty v okolí, což nám umožňuje obohacovat výuku dalšími netradičními způsoby – státní hrad Landštejn a s ním spojené Dny evropského kulturního dědictví či Nocování na hradě, Lesní správa Český Rudolec a s ní spojené výukové programy se zážitkovou lesní pedagogikou, či keramika paní Petry Ciprové a s ní spojená výroba keramických drobností při různých příležitostech.